Here's Johnny!

<a href=https://spravka.xyz/medspravka/026-u/><img src="https://i.ibb.co/1fCybzg/medicine-2361046-1920.jpg"></a>

What was the darkest movie you’ve ever seen?