Hi, mister!

<a href=https://spravka.xyz/medspravka/osvobozhdenie-ot-fizkultury/><img src="https://i.ibb.co/2nj6sDw/stethoscope-1957969-1920.png"></a>

How would your country change if everyone, regardless of age, could vote?